Algemene Voorwaarden van Dots Connect Comm. V.

 

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Dots Connect Comm. V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Dots Connect Comm. V., met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van haar wederpartijen, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door ondertekening van een overeenkomst verklaart elke wederpartij in te stemmen met deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 28 September 2018.

1. DEFINITIES

1.1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.2. Onderhoud van een website: het door Dots Connect Comm. V. inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever.

1.3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Dots Connect Comm. V. een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Door ondertekening van een overeenkomst met Dots Connect Comm. V. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Dots Connect Comm. V. en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dots Connect Comm. V. opgenomen wordt.

3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door Dots Connect Comm. V. zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Offertes en prijsopgave door Dots Connect Comm. V. blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Dots Connect Comm. V. Facturering geschiedt op basis van de ondertekening van deze offerte of goedkeuring van de offerte per e-mail en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.

3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dots Connect Comm. V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dots Connect Comm. V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

3.6. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Dots Connect Comm. V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dots Connect Comm. V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dots Connect Comm. V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden
overgemaakt aan Dots Connect Comm. V. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Dots Connect Comm. V. zijn verstrekt, heeft Dots Connect Comm. V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Dots Connect Comm. V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dots Connect Comm. V. kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Dots Connect Comm. V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Dots Connect Comm. V. of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Dots Connect Comm. V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. DUUR EN BEЁINDIGING

5.1. Het ontwerpen, stylen, restylen of herwerken van een nieuwe website of andere computerprogramma’s is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd
binnen een redelijke termijn.

5.2. De uitvoeringstermijn wordt opgeschort in de gevallen zoals bepaald in de artikelen 4.3, 6.2, 6.5, 7, en 9.

5.3. De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.

5.4. Dots Connect Comm. V. kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Dots Connect Comm. V. gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.

5.5. Dots Connect Comm. V. heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

6. MODALITEITEN VAN LEVERING

6.1. Dots Connect Comm. V. gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

6.2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Dots Connect Comm. V. eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever, indien vermeld in de offerte. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Dots Connect Comm. V. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Dots
Connect Comm. V. ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Dots Connect Comm. V. over tot het voltooien van de volledige website.

6.3. Mocht Dots Connect Comm. V. onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Dots Connect Comm. V. alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Dots Connect Comm. V. een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

6.4. Door Dots Connect Comm. V. gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.

6.5. Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever, na het handtekenen van de bestelbon, offerte of goedkeuring per e-mail ertoe gehouden het voorschot te betalen. Dots Connect Comm. V. behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is.

7. OVERMACHT

7.1. Dots Connect Comm. V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Dots Connect Comm. V. als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Dots Connect Comm. V. alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Dots Connect Comm. V. geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Dots Connect Comm. V. tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. PRIJZEN

8.1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2. De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijsaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.

8.3. Andere tariefwijzigingen worden door Dots Connect Comm. V. minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.

9. BETALING

9.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Dots Connect Comm. V. is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door Dots Connect Comm. V. het verschuldigde bedrag te voldoen.

9.2. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Dots Connect Comm. V. aan de opdrachtgever elke maand een factuur gestuurd, indien van toepassing. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door Dots Connect Comm. V. het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn kan in een andersluidende schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.

9.3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan Dots Connect Comm. V. over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag.

9.4. Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 200 euro en een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze van Dots Connect Comm. V..

9.5. In dergelijke gevallen behoudt Dots Connect Comm. V. zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.6. Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen worden toegezonden aan Dots Connect Comm. V.

9.7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Dots Connect Comm. V. heeft voldaan.

10. COPYRIGHT

10.1. Al het door Dots Connect Comm. V. vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dots Connect Comm. V. niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzijn anders vermeld wordt door Dots Connect Comm. V.

10.2. De eigendom van door Dots Connect Comm. V. verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Dots Connect Comm. V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Dots Connect Comm. V. hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Dots Connect Comm. V. gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.3. Dots Connect Comm. V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Voor zover Dots Connect Comm. V. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Dots Connect Comm. V. weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Dots Connect Comm. V. op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Dots Connect Comm. V. of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Dots Connect Comm. V.

11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Dots Connect Comm. V. slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Dots Connect Comm. V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Dots Connect Comm. V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Dots Connect Comm. V. en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.

11.4. Dots Connect Comm. V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

11.5. Dots Connect Comm. V. is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.

11.6. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dots Connect Comm. V. wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Dots Connect Comm. V. aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

11.7. De opdrachtgever zal Dots Connect Comm. V. vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

12. COÖRDINATEN

12.1. De opdrachtgever dient Dots Connect Comm. V. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens.

12.2. Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoon-, faxgegevens, e-mailadressen, domeinnamen, enz…

12.3. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Dots Connect Comm. V. geleden schade.

13. OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

13.1. Dots Connect Comm. V. noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. RECLAMATIE

14.1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Dots Connect Comm. V., waarna Dots Connect Comm. V. deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Dots Connect Comm. V. binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die
leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

14.2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. WIJZIGING VOORWAARDEN

15.1. Dots Connect Comm. V. behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

15.3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. DIVERSE BEPALINGEN

16.1. Dots Connect Comm. V. zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Dots Connect Comm. V.

16.2. De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.

16.3. De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden. De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.

16.4. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere webhostingprovider te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhostingprovider stelt.

16.5. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Dots Connect Comm. V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

16.6. Dots Connect Comm. V. is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

17. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dots Connect Comm. V. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

17.2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

17.3. In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

17.4. Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Antwerpen aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.

17.5. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

17.6. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.